Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2020 roku oraz wpływ COVID-19 na działalność Spółki i Grupy

W I kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. sprzedała 815 lokali netto oraz przekazała 549 lokali. 

Na dzień 31 marca 2020 roku Grupa posiadała około 644 mln zł gotówki przy ok. 4% relacji zadłużenia odsetkowego netto do kapitałów własnych.

Szczegółowa informacja na temat wyników operacyjnych za I kwartał oraz wpływu COVID-19 na działalnoś Spółki i Grupy znajduje się w załączonym raporcie bieżącym.Data publikacji: 16.07.2020