WYBIERZ KRYTERIA WYSZUKIWANIA:

  • Wybierz liczbę pokoi:

    od 1 do 6

  • Dopasuj metraż:

    od 26m2 do 250m2

Cechy dodatkowe:

Liczba ofert spełniających kryteria: 2161


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dla dotychczasowych klientów i kontrahentów Dom Development” S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3 (00-078 Warszawa)


Od dnia 25 maja 2018 roku Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Dom Development” S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3 (00-078 Warszawa) (zwany dalej „Administratorem”).

2.     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

a)     poczty elektronicznej: iodo@domd.pl;

b)    listownie: „Dom Development” S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, z dopiskiem „IODO”.

3.     Pani/Pana dane osobowe były i są przetwarzane w następujących celach:

a)     Realizacja łączącej Państwa z Administratorem umowy,

b)    wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności nałożonych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, jeżeli doszło lub dochodzi do transakcji uregulowanej tą ustawą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c)     badania satysfakcji klientów i określanie jakości obsługi i produktu, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d)    ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.     Pani/Pana dane osobowe były i są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania, tj.:

a)     w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do realizacji umowy;

b)    w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora;

c)     w zakresie badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi i produktu – przez okres nie dłuższy niż podany w punkcie 4 lit. d;

d)    w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

5.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być lub już są:

a)     pracownicy i współpracownicy Administratora,

b)    banki prowadzące mieszkaniowe rachunki powiernicze,

c)     notariusze,

d)    podmioty świadczące usługi w zakresie dostawy mediów,

e)     wspólnoty mieszkaniowe reprezentowane przez powołane przez nie organy,

f)     podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, badania satysfakcji, zarządzania (administrowania) nieruchomościami, usługi w zakresie realizacji inwestycji i wykończenia poszczególnych lokali, usługi w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, którym Administrator powierzył lub może powierzyć przetwarzanie danych osobowych.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie były i nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.     Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8.     Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

9.     W zakresie, w jakim udzieli Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11.  Od dziś również podanie danych osobowych jest dobrowolne dla nowo zawieranych umów, ale konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przygotowania i zawarcia ww. umów.

12.  Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Panią/Pana wpływało.