WYBIERZ KRYTERIA WYSZUKIWANIA:

  • Liczba pokoi:

    od 1 do Penthouse

  • Metraż:

    od 26m2 do 250m2

Cechy dodatkowe:

Liczba ofert spełniających kryteria: 2161

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Dom Development Kredyty

 

Wprowadzenie 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO” - w trosce o komfort i bezpieczeństwo  osób, które powierzają nam swoje dane osobowe, przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.

Pragniemy zapewnić, że dane przetwarzamy zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniając odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, w tym wdrożyliśmy odpowiednie polityki, procedury i szkolenia wewnętrzne, obejmujące ochronę danych osobowych.

Dom Development Kredyty, będąc administratorem danych osobowych ustala cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowy w różnych procesach biznesowych, przy czym w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, jak również jego celu, Dom Development Kredyty przekazuje osobie, której dane osobowe przetwarza, kompleksowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w zindywidualizowanych klauzulach informacyjnych.

Jako, że pragniemy zachować przejrzystość w zakresie przekazywanych Państwu informacji, poniżej umieszczamy informacje, które przedstawiają wszelkie wymagane prawnie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w zależności od procesu przetwarzania. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Dziękujemy za powierzone nam zaufanie. Mamy nadzieję, że niniejsza informacja pozwoli Państwu poczuć się spokojnie i poznać swoje prawa.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Na tej stronie umożliwiamy Ci cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i realizację pozostałych przysługujących Ci praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W celu cofnięcia zgody lub realizacji
przysługującego Ci prawa, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod
linkiem.


Kto jest kim w polityce prywatności?

My, czyli „Dom Development Kredyty” sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Państwo, czyli osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarzamy.

 

Jaki jest cel polityki prywatności?

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych.

W polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Znajdziecie tu Państwo także informacje o tym, jakie prawa Wam przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Wasze dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możecie z tych praw skorzystać.


Inspektor Ochrony Danych

Dom Development Kredyty wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych - Pana Adam Jarzębowskiego, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

a.      za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@domd.pl, w temacie wiadomości wpisując „Dom Development Kredyty dane osobowe”;

b.      listownie: „Dom Development Kredyty” Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, z dopiskiem „IODO”.

 

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w wybranych celach i procesach biznesowych realizowanych przez Dom Development Kredyty
 
Dom Development Kredyty realizując swoje funkcje biznesowe przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:

Proces (cel) przetwarzania

Podstawa prawna i okres przetwarzania danych

Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)

Prowadzenie działań marketingowych

Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy

a)    do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na Pani/Pana zgodzie, lub

b)   do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy,

c)    w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia tego spotkania.

umówienie się na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów

Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem

Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy

a)      w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do wykonania tej umowy,

b)      w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,

c)      w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Świadczenie usług pośrednictwa kredytowego

Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy

a)      w zakresie świadczenia usług pośrednictwa kredytu hipotecznego - przez okres 10 lat od dnia udzielenia zgody,

b)      w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa kredytu hipotecznego - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora;

c)      w zakresie badania satysfakcji klientów i określanie jakości obsługi – przez okres nie dłuższy niż podany w punkcie d,

d)      w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

badanie satysfakcji klientów i określanie jakości obsługi oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Archiwizowanie dokumentów

Art. 6 ust. 1lit. c) lub f) RODO
Dane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. Dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, będziemy przetwarzać przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Przetwarzanie danych z wizytówek, gdy zostały zewidencjonowane lub włączone do systemu elektronicznego (np. gdy na jej podstawie otrzymali Państwo od nas wiadomość e- mail.)

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
 
Dane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu.

w celu prowadzenia korespondencji, nawiązania kontaktu handlowego i każdym innym w celu, dla którego zostały nam udostępnione

Sporządzanie statystyk

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
 
Dane przetwarzać będziemy do czasu wygaśnięcia dowolnego celu przetwarzania, któremu towarzyszy sporządzanie statystyki. Sporządzanie statystyk jest jedynie procesem współtowarzyszącym innym procesom

Polepszenie jakości świadczonych usług oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Prowadzenie rekrutacji

Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – czas ten zwiększy się do 12 miesięcy.

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Komunikacja z pełnomocnikami

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Realizacja czynności objętych zakresem pełnomocnictwa oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Realizacja przychodzących zgłoszeń

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Realizacja zgłoszenia oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Obsługa recepcji

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu.

Umówienie spotkania z przedstawicielem Administratora oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniamiDom Development Kredyty każdorazowo w swoich klauzulach informacyjnych przekazywanych Państwu, informuje szczegółowo o odbiorcach Państwa danych. Dom Development Kredyty zastrzega sobie prawo do prowadzenia konkursów oraz organizowania wydarzeń i podejmowania innych inicjatyw. O przetwarzaniu Państwa danych związanych z ich realizacją, informacje przekazywane będą w treści odrębnych dokumentów, w tym odrębnych regulaminów.

Podanie danych jest niezbędne np. do zawierania umów i wypełniania obowiązków prawnych . Państwa dane osobowe mogą być udostępniane Dom Development Kredyty przez podmiot, z którym Dom Development Kredyty zawarło umowę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne,

Państwa dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez Dom Development Kredyty przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:

·         dostęp do swoich danych osobowych,

·         usunięcie swoich danych osobowych

·         sprostowanie swoich danych osobowych,

·         wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

·         ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,

·         przeniesienie swoich danych osobowych.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób całkowicie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje ostatecznie pracownik Administratora.
 
Poniżej przedstawiamy Państwu klauzule informacyjne zawierające wyselekcjonowane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uzależnione od tego w jakim procesie przetwarzania Państwo uczestniczą – po zaznaczeniu procesu przetwarzania tożsamego z procesem biznesowym, w którym Państwo biorą udział, wyświetlona zostanie dedykowana Państwu klauzula informacyjna. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Przetwarzanie danych osobowych w z realizacją zadań marketingowych

MARKETING

Przetwarzanie danych w związku z realizacją usług pośrednictwa kredytowego

ŚWIADCZENIE USŁUG POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO

Przetwarzanie danych osobowych w procesie realizacji umowy, kiedy dane osobowe pozyskiwane są na potrzeby rozliczeń finansowo-księgowych. 

UMOWY Z KONTRAHENTAMI – pozyskanie danych osobowych na potrzeby rozliczeń finansowo-księgowych

Przetwarzanie danych osobowych ze względu na konieczność komunikowania się z pełnomocnikami

KOMUNIKACJA Z PEŁNOMOCNIKAMI

Przetwarzanie danych osobowych w procesie realizacji umów z kontrahentami tj. przetwarzanie danych osobowych, pracowników/ współpracowników/ reprezentantów naszych kontrahentów

UMOWY Z KONTRAHENTAMI – DANE PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW/
REPREZENTANTÓW

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją różnego rodzaju zgłoszeń i zapytań, przychodzących do Dom Development Kredyty, niezwiązanych z realizacją umowy z klientem czy też kontrahentami. Klauzula dotyczy w szczególności zapytań składanych przez Państwa do Inspektora Ochrony Danych. 

OBSŁUGA WPŁYWAJĄCYCH  ZGŁOSZEŃ 

Przetwarzanie danych osobowych w zw. z prowadzeniem procesów rekrutacyjnych.

REKRUTACJA

Przetwarzanie danych osobowych w procesie obsługi recepcji.

OBSŁUGA RECEPCJI 


Skargi i uwagi

Zawsze jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelkie Państwa sugestie i uwagi, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych, które pozwalają nam poprawiać jakość świadczonych usług. W przypadku chęci ich wniesienia, jak również sformułowania ewentualnej skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych, prosimy o przesłanie szczegółowych informacjami dotyczących danej sprawy do naszego Inspektora Ochrony Danych:

a.      za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@domd.pl, w temacie wiadomości wpisując „Dom Development Kredyty dane osobowe”;

b.      listownie: „Dom Development Kredyty” Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, z dopiskiem „IODO”.

Wszelkie otrzymane przez nas wiadomości zostaną poddane szczegółowej analizie.

Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.