WYBIERZ KRYTERIA WYSZUKIWANIA:

  • Wybierz liczbę pokoi:

    od 1 do 6

  • Dopasuj metraż:

    od 26m2 do 250m2

Cechy dodatkowe:

Liczba ofert spełniających kryteria: 2161


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

„Dom Development” S.A. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych przez „Dom Development” S.A. - czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - oznacza, że wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Dom Development” S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3 (00-078 Warszawa) (zwany dalej „Administratorem”).

2.     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

a)     za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@domd.pl,

b)    listownie: „Dom Development” S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, z dopiskiem „IODO”.

W szczególności może się Pani/Pan kontaktować w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 7 i 8 lub w celu wycofania zgody, o czym mowa w punkcie 9.

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a)   w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy) i to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b)   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalania i dochodzenia roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia toczącego się procesu rekrutacyjnego. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, dane te mogą być przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia tych roszczeń.

5.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)     pracownicy i współpracownicy Administratora,

b)    podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, a także usługi rekrutacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.     Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8.     Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

9.     W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych żądanych przez Administratora jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy. Niepodanie tych danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych, które nie są wymagane przez przepisy, jest dobrowolne.

12.  Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.