INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).


1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest każda z poniższych spółek wchodząca w skład jednej grupy kapitałowej:

a)     „Dom Development” S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa,

b)    „Dom Development Kredyty” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa,

c)     Dom Development Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław,

Każda z powyższych spółek zwana jest dalej „Administratorem”, a wszystkie spółki łącznie zwane są dalej „Administratorami”.

2.     Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

a)    za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected];

b)    listownie: „Dom Development” S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, z dopiskiem „IODO”.

W szczególności może się Pani/Pan kontaktować z Administratorami w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punktach 8 i 9 lub w celu wycofania zgody, o czym mowa w punkcie 10.

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)     marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pani/Pana zgody, jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), lub

b)     podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Panią/Pana wyrażone (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub

c)     umówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.     Kategorie przetwarzanych danych osobowych (informacje w tym ustępie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały w sposób inny niż od tejże osoby, której dane dotyczą):

a)     dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail itp. lub

b)     informacje dotyczące preferencji zakupowych, np. lokalizacja, powierzchnia lokalu itp.

oraz wskazanie źródła pochodzenia danych:

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez podmiot, z którego usług Pani/Pan korzystał, a który wymieniony został w informacji przewodniej do niniejszej klauzuli.

Informacje w tym punkcie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały w sposób inny niż od tych osób, tj. np. od pośrednika nieruchomości, czy też innego podmiotu z którego usług te osoby korzystają/ły.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a)   do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na Pani/Pana zgodzie, o której mowa w punkcie 3 lit. a, lub

b)   do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy, o której mowa w punkcie 3 lit. b, lub

c)   w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w punkcie 3 lit. c - do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia tego spotkania.

6.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)     pracownicy i współpracownicy Administratora,

b)    podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,

c)     pośrednicy nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem).

7.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8.     Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9.     Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

10.    W zakresie, w jakim udzielił/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

12.  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, lub umówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów.

Informacje w tym punkcie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały bezpośrednio od tych osób.

13.  Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją.

Na tej stronie umożliwiamy Ci cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i realizację pozostałych przysługujących Ci praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
W celu cofnięcia zgody lub realizacji przysługującego Ci prawa, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod
linkiem.

Strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo

Używasz przeglądarki, która nie jest aktualna, w związku z czym strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo. Otwórz stronę w innej przeglądarce. Jeśli potrzebujesz pobrać i zainstalować wspieraną przegladarkę, linki znajdziesz tutaj:

Pamiętaj, że oprócz wyświetlania prawidłowo treści, aktualna przeglądarka zadba o Twoje bezpieczeństwo w sieci.