INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest kazda z ponizszych spólek wchodzaca w sklad jednej grupy kapitalowej:

  a) Dom Development Kraków sp. z o.o. z siedziba w Krakowie przy ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków,

  b) Dom Development Kredyty sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy Pl. Pilsudskiego 3, 00-078 Warszawa,

  Kazda z powyzszych spólek zwana jest dalej „Administratorem”, a wszystkie spólki lacznie zwane sa dalej „Administratorami”.

 2. We wszelkich sprawach zwiazanych z ochrona danych osobowych, moze sie Pani/Pan skontaktowac z Administratorami w nastepujacy sposób:

  a) dla spółki Dom Development Kraków sp. z o.o. pod adresem siedziby wskazanym powyżej lub za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], w temacie wiadomosci wpisujac: „Dom Development Kraków sp. z o.o. dane osobowe”

  b) dla spółki Dom Development Kredyty sp. z o.o.: z wyznaczonym przez tę spółkę Inspektorem Ochrony Danych skontaktować się można pod adresem siedziby wskazanym powyżej lub za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], w temacie wiadomości wpisując „Dom Development Kredyty sp. z o.o. dane osobowe”

  W szczególnosci moze sie Pani/Pan kontaktowac z Administratorami w powyzszy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punktach 8 i 9 lub w celu wycofania zgody, o czym mowa w punkcie 10.

 3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu:

  a) marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pani/Pana zgody, jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), lub

  b) podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Panią/Pana wyrażone (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub

  c) umówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych :

  a) dane kontaktowe, np. imie i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail itp. lub

  b) informacje dotyczace preferencji zakupowych, np. lokalizacja, powierzchnia lokalu itp. oraz wskazanie zródla pochodzenia danych:

  Pani/Pana dane osobowe zostaly udostepnione Administratorowi przez podmiot, z którego uslug Pani/Pan korzystal, a który wymieniony zostal w informacji przewodniej do niniejszej klauzuli.

  Informacje w tym punkcie przeznaczone sa tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostaly w sposób inny niz od tych osób, tj. np. od posrednika nieruchomosci, czy tez innego podmiotu z którego uslug te osoby korzystaja/ly.

 5. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane:

  a) do czasu wycofania przez Pania/Pana zgody na ich przetwarzanie, jezeli opiera sie ono na Pani/Pana zgodzie, o której mowa w punkcie 3 lit. a, lub

  b) do czasu podejmowania dzialan zwiazanych z zawarciem umowy, o której mowa w punkcie 3 lit. b, lub

  c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w punkcie 3 lit. c - do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia tego spotkania.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga byc:

  a) pracownicy i wspólpracownicy Administratora,

  b) podmioty swiadczace uslugi na rzecz Administratora, w szczególnosci uslugi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,

  c) pośrednicy nieruchomości (w tym jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem).

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego
 10. W zakresie, w jakim udzielił/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, lub umówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów.

  Informacje w tym punkcie przeznaczone sa tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostaly bezposrednio od tych osób.

 13. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją.

Na tej stronie umożliwiamy Ci cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i realizację pozostałych przysługujących Ci praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
W celu cofnięcia zgody lub realizacji przysługującego Ci prawa, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod
linkiem.

Strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo

Używasz przeglądarki, która nie jest aktualna, w związku z czym strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo. Otwórz stronę w innej przeglądarce. Jeśli potrzebujesz pobrać i zainstalować wspieraną przegladarkę, linki znajdziesz tutaj:

Pamiętaj, że oprócz wyświetlania prawidłowo treści, aktualna przeglądarka zadba o Twoje bezpieczeństwo w sieci.