INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest kazda z ponizszych spólek wchodzaca w sklad jednej grupy kapitalowej:

  a) Dom Development Kraków sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy Pl. Pilsudskiego 3, 00-078 Warszawa,

  b) Dom Development Kredyty sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy Pl. Pilsudskiego 3, 00-078 Warszawa,

  Kazda z powyzszych spólek zwana jest dalej „Administratorem”, a wszystkie spólki lacznie zwane sa dalej „Administratorami”.

 2. We wszelkich sprawach zwiazanych z ochrona danych osobowych, moze sie Pani/Pan skontaktowac z Administratorami w nastepujacy sposób:

  a) dla spólki Dom Development Kraków sp. z o.o. pod adresem e-mail: [email protected], w temacie wiadomosci wpisujac: „Dom Development sp. z o.o. Kraków dane osobowe”

  b) dla spólki Dom Development Kredyty sp. z o.o.: z wyznaczonym przez te spólke Inspektorem Ochrony Danych skontaktowac sie mozna pod adresem e-mail: [email protected], w temacie wiadomosci wpisujac „Dom Development Kredyty sp. z o.o. dane osobowe”

  W szczególnosci moze sie Pani/Pan kontaktowac z Administratorami w powyzszy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punktach 8 i 9 lub w celu wycofania zgody, o czym mowa w punkcie 10.

 3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu:

  a) marketingu bezposredniego produktów i uslug na podstawie Pani/Pana zgody, jezeli taka zgoda zostala przez Pania/Pana wyrazona (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), lub

  b) podjecia dzialan na Pani/Pana zadanie przed zawarciem umowy, jezeli takie zadanie zostalo przez Pania/Pana wyrazone (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub

  c) umówienia sie z Pania/Panem na spotkanie dotyczace swiadczonych przez Administratora uslug i oferowanych produktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych :

  a) dane kontaktowe, np. imie i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail itp. lub

  b) informacje dotyczace preferencji zakupowych, np. lokalizacja, powierzchnia lokalu itp. oraz wskazanie zródla pochodzenia danych:

  Pani/Pana dane osobowe zostaly udostepnione Administratorowi przez podmiot, z którego uslug Pani/Pan korzystal, a który wymieniony zostal w informacji przewodniej do niniejszej klauzuli.

  Informacje w tym punkcie przeznaczone sa tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostaly w sposób inny niz od tych osób, tj. np. od posrednika nieruchomosci, czy tez innego podmiotu z którego uslug te osoby korzystaja/ly.

 5. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane:

  a) do czasu wycofania przez Pania/Pana zgody na ich przetwarzanie, jezeli opiera sie ono na Pani/Pana zgodzie, o której mowa w punkcie 3 lit. a, lub

  b) do czasu podejmowania dzialan zwiazanych z zawarciem umowy, o której mowa w punkcie 3 lit. b, lub

  c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w punkcie 3 lit. c - do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia tego spotkania.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga byc:

  a) pracownicy i wspólpracownicy Administratora,

  b) podmioty swiadczace uslugi na rzecz Administratora, w szczególnosci uslugi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,

  c) posrednicy nieruchomosci (w tym jezeli Pani/Pana zgoda zostala zebrana za ich posrednictwem).

 7. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich, tj. do panstw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Ma Pani/Pan prawo zadania dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.
 9. Jezeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa sie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn zwiazanych z Pani/Pana szczególna sytuacja. Ma Pani/Pan równiez prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezposredniego.
 10. W zakresie, w jakim udzielil/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrona danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych).
 12. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencja niepodania tych danych bedzie brak mozliwosci przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezposredniego produktów i uslug, lub podjecia dzialan na Pani/Pana zadanie przed zawarciem umowy, lub umówienia sie z Pania/Panem na spotkanie dotyczace swiadczonych przez Administratora uslug i oferowanych produktów.

  Informacje w tym punkcie przeznaczone sa tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostaly bezposrednio od tych osób.

 13. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Pani/Pana aktywnosci na stronie internetowej, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i uslugach, których nabyciem moze byc Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y. Decyzje o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wylacznie zautomatyzowana decyzja.

Strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo

Używasz przeglądarki, która nie jest aktualna, w związku z czym strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo. Otwórz stronę w innej przeglądarce. Jeśli potrzebujesz pobrać i zainstalować wspieraną przegladarkę, linki znajdziesz tutaj:

Pamiętaj, że oprócz wyświetlania prawidłowo treści, aktualna przeglądarka zadba o Twoje bezpieczeństwo w sieci.