Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Buma Development 11 sp. z o.o. ul. Wadowicka 3B, 30-347 Kraków. W sprawie przetwarzania danych osobowych z administratorem można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: [email protected]
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, zawarcia umowy a także jej prawidłowej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczności spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych, marketing produktów własnych oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;
  • Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi pośrednictwa i obsługi reklamacji, podmiot świadczący usługi zarządzania projektem, obsługi biurowej i obsługi księgowej, podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, firmy podwykonawcze, kancelaria notarialna, kancelaria prawna, banki, wspólnota mieszkaniowa;
  • Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności dotyczących przechowywania dokumentów księgowych i wypełniania zobowiązań podatkowych (tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy). W niektórych przypadkach opartych na uzasadnionym interesie administratora dane będą przetwarzane do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić podjęcie działań przed zawarciem umowy, jej zawarcie a także prawidłową realizację;
  • Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez pośrednika w sprzedaży nieruchomości. Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania;

Strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo

Używasz przeglądarki, która nie jest aktualna, w związku z czym strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo. Otwórz stronę w innej przeglądarce. Jeśli potrzebujesz pobrać i zainstalować wspieraną przegladarkę, linki znajdziesz tutaj:

Pamiętaj, że oprócz wyświetlania prawidłowo treści, aktualna przeglądarka zadba o Twoje bezpieczeństwo w sieci.