INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Buma Development 12 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A (zwany dalej „Administratorem”).
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], w temacie wiadomości wpisując „Buma Development 12 Sp. z o.o. dane osobowe”;
  • listownie: Buma Development 12 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A, z dopiskiem „RODO”.
 3. W szczególności może się Pani/Pan kontaktować w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 7 i 8.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • realizacji czynności objętych zakresem pełnomocnictwa, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, o których mowa w punkcie 3 lit. b
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • pracownicy i współpracownicy Administratora,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe, badania satysfakcji, zarządzania (administrowania) nieruchomościami, podmioty świadczące usługi rozliczeniowo-rachunkowe oraz inne podmioty obsługujące inwestycję, usługi w zakresie realizacji inwestycji i wykończenia poszczególnych lokali, usługi w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.
 9. 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie jest warunkiem realizacji czynności objętych zakresem pełnomocnictwa. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tych czynności.
  Informacje w tym punkcie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały bezpośrednio od tych osób.
 10. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Pana/Pani mocodawcę w związku z realizacją czynności objętych zakresem udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa.
  Informacje w tym punkcie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały w sposób inny niż od tych osób tj. np. od mocodawcy.
 11. 13. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane niezbędne do realizacji czynności objętych zakresem pełnomocnictwa.
  Informacje w tym punkcie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały w sposób inny niż od tych osób tj. np. od mocodawcy.

Strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo

Używasz przeglądarki, która nie jest aktualna, w związku z czym strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo. Otwórz stronę w innej przeglądarce. Jeśli potrzebujesz pobrać i zainstalować wspieraną przegladarkę, linki znajdziesz tutaj:

Pamiętaj, że oprócz wyświetlania prawidłowo treści, aktualna przeglądarka zadba o Twoje bezpieczeństwo w sieci.