Klauzula informacyjna spółki Dom Development Kraków 12 Sp. z o.o. – Zakup lokalu

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Development Kraków 12 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A (zwany dalej „Administratorem”).
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], w temacie wiadomości wpisując „Dom Development Kraków 12 Sp. z o.o. dane osobowe”;
  • listownie: Dom Development Kraków 12 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3A, z dopiskiem „RODO”.
 3. W szczególności może się Pani/Pan kontaktować w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 7 i 8 lub w celu wycofania zgody, o czym mowa w punkcie 9.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy dotyczącej produktów lub usług nabywanych od Administratora – w każdym przypadku na podstawie Pani/Pana żądania przygotowania takiej umowy (podstawa prawna w zakresie tzw. danych osobowych zwykłych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) albo na podstawie Pani/Pana zgody, jeżeli została udzielona (podstawa prawna w zakresie danych osobowych dotyczących zdrowia, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia ww. działań - art. 9 ust. 2 lit. a RODO), lub
  • realizacji umowy dotyczącej produktów lub usług nabywanych od Administratora – w każdym przypadku jeżeli zostanie zawarta – na podstawie wykonania umowy (podstawa prawna w zakresie tzw. danych osobowych zwykłych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) albo na podstawie Pani/Pana zgody, jeżeli została udzielona (podstawa prawna w zakresie danych osobowych dotyczących zdrowia, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy - art. 9 ust. 2 lit. a RODO), lub
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności nałożonych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), lub
  • badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi i produktu, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), lub
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), lub
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania, tj.:
  • w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy - przez okres niezbędny do podjęcia takich działań;
  • w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do realizacji umowy;
  • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora;
  • w zakresie badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi i produktu – przez okres nie dłuższy niż podany w punkcie 4 lit. e;
  • w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa;
  • w zakresie marketingu bezpośredniego - do czasu wniesienia sprzeciwu.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • pracownicy i współpracownicy Administratora,
  • banki prowadzące mieszkaniowe rachunki powiernicze,
  • notariusze,
  • podmioty świadczące usługi w zakresie dostawy mediów,
  • wspólnoty mieszkaniowe reprezentowane przez powołane przez nie organy,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe, badania satysfakcji, zarządzania (administrowania) nieruchomościami, podmioty świadczące usługi rozliczeniowo-rachunkowe oraz inne podmioty obsługujące inwestycję, usługi w zakresie realizacji inwestycji i wykończenia poszczególnych lokali, usługi w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obydwa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
 7. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie jest warunkiem przygotowania, a następnie zawarcia deklaracji (umowy) rezerwacyjnej lub umowy przyrzeczenia sprzedaży, a także umów, które mogą być przygotowane i zawarte w następstwie tej deklaracji (umowy) rezerwacyjnej lub umowy przyrzeczenia sprzedaży, tj. w szczególności umowy deweloperskiej, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży oraz innych ewentualnych umów dotyczących produktów lub usług nabywanych od Administratora. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przygotowania i zawarcia ww. umów.
 10. Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

Informacja o zmianie nazwy

W dniu 10 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę firmy (nazwy) spółki Buma Development 12 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Tym samym zmianie uległa nazwa spółki z dotychczasowej:

„Buma Development 12 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Krakowie adres: 30-347 Kraków, ul. Wadowicka 3A, REGON: 387364647, NIP: 6793207264, KRS: 0000866174 na następującą:

„Dom Development Kraków 12 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Krakowie adres: 30-347 Kraków, ul. Wadowicka 3A, REGON: 387364647, NIP: 6793207264, KRS: 0000866174

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zmiana ta obejmuje wyłącznie nazwę spółki. Wszystkie pozostałe dane rejestrowe, w tym numery: NIP, KRS, REGON, siedziba spółki oraz jej forma prawna pozostają bez zmian. Ponadto nadmieniamy, że zmiana firmy (nazwy) spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który nadal pozostaje stroną zawartych już umów. W związku z powyższym wszystkie podpisane dotychczas przez Buma Development 12 sp. z o.o. umowy pozostają w mocy i nie wymagają aneksowania lub rozwiązania.

Wszelkie informacje związane z realizacją zawartych umów będą do Państwa przesyłane przez Dom Development Kraków 12 sp. z o.o.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych, pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem adresów e-mail: [email protected] lub [email protected].

Strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo

Używasz przeglądarki, która nie jest aktualna, w związku z czym strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo. Otwórz stronę w innej przeglądarce. Jeśli potrzebujesz pobrać i zainstalować wspieraną przegladarkę, linki znajdziesz tutaj:

Pamiętaj, że oprócz wyświetlania prawidłowo treści, aktualna przeglądarka zadba o Twoje bezpieczeństwo w sieci.