Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Dom Development Kraków

Wprowadzenie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO” - w trosce o komfort i bezpieczeństwo osób, które powierzają nam swoje dane osobowe, przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.

Pragniemy zapewnić, że dane przetwarzamy zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniając odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, w tym wdrożyliśmy odpowiednie polityki, procedury i szkolenia wewnętrzne, obejmujące ochronę danych osobowych.

Dom Development Kraków będąc administratorem danych osobowych ustala cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowy w różnych procesach biznesowych, przy czym w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, jak również jego celu, Dom Development Kraków przekazuje osobie, której dane osobowe przetwarza, kompleksowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w zindywidualizowanych klauzulach informacyjnych.

Jako, że pragniemy zachować przejrzystość w zakresie przekazywanych Państwu informacji, poniżej umieszczamy informacje, które przedstawiają wszelkie wymagane prawnie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w zależności od procesu przetwarzania. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Dziękujemy za powierzone nam zaufanie. Mamy nadzieję, że niniejsza informacja pozwoli Państwu poczuć się spokojnie i poznać swoje prawa.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Kto jest kim w polityce prywatności?

My, czyli Dom Development Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków.

Państwo, czyli osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarzamy.

 

Jaki jest cel polityki prywatności?

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych.

W polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Znajdziecie tu Państwo także informacje o tym, jakie prawa Wam przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Wasze dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możecie z tych praw skorzystać.
 

Kontakt we wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, możecie się Państwo skontaktować w następujący sposób:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], w, w temacie wiadomości wpisując DOM DEVELOPMENT KRAKÓW dane osobowe”;

b. listownie: DOM DEVELOPMENT KRAKÓW Sp. z o.o., ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków, z dopiskiem „RODO”.

   

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w wybranych celach i procesach biznesowych realizowanych przez DOM DEVELOPMENT KRAKÓW

Dom Development realizując swoje funkcje biznesowe przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:

Proces (cel) przetwarzania Podstawa prawna i okres przetwarzania danych Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Prowadzenie działań marketingowych Prowadzenie działań marketingowych Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy
a) do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na Pani/Pana zgodzie, lub
b) do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy,
c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia tego spotkania. umówienie się na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów
umówienie się na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem, który zakupił lokal Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO Dane przetwarzać będziemy a) w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy - przez okres niezbędny do podjęcia takich działań; b) w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do realizacji umowy; c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora; d) w zakresie badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi i produktu – przez okres nie dłuższy niż podany w punkcie 4 lit. e; e) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa; w zakresie marketingu bezpośredniego - do czasu wniesienia sprzeciwu badanie satysfakcji klientów i określenie jakości obsługi i produktu oraz marketing bezpośredni produktów i usług
Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy
a) w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do wykonania tej umowy,
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,
c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Archiwizowanie dokumentów Art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) RODO
Dane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. Dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, będziemy przetwarzać przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 
Sporządzanie statystyk Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu wygaśnięcia dowolnego celu przetwarzania, któremu towarzyszy sporządzanie statystyki. Sporządzanie statystyk jest jedynie procesem współtowarzyszącym innym procesom
Polepszenie jakości świadczonych usług oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Prowadzenie rekrutacji Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – czas ten zwiększy się do 12 miesięcy.
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Komunikacja z pełnomocnikami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Realizacja czynności objętych zakresem pełnomocnictwa oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Realizacja przychodzących zgłoszeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Realizacja zgłoszenia oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Przetwarzanie danych z wizytówek, gdy zostały zewidencjonowane lub włączone do systemu elektronicznego (np. gdy na jej podstawie otrzymali Państwo od nas wiadomość e- mail.) Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu.
w celu prowadzenia korespondencji, nawiązania kontaktu handlowego i każdym innym w celu, dla którego zostały nam udostępnione
Obsługa recepcji Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu.
Umówienie spotkania z przedstawicielem Administratora oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Prowadzenie profili w ramach mediów społecznościowych – przetwarzanie danych udostępnionych przez użytkownika portalu w ramach tego portalu zw. z aktywności i obserwowaniem profilu Art. 6 ust. 1lit. f) RODO - promowanie marki, produktów i usług, budowanie i utrzymanie społeczności związanej ze Spółką oraz w celu komunikacji
- badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszych produktów i usług
- w celach analitycznych
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
Dostarczanie newslettera Art. 6 ust. 1lit. b RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na otrzymywanie newslettera
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera
 

Dom Development Kraków każdorazowo w swoich klauzulach informacyjnych przekazywanych Państwu, informuje szczegółowo o odbiorcach Państwa danych. W przypadku portali i stron pozwalających na wyrażenie opinii o Dom Development Kraków, prowadzonych w portalach społecznościowych i innych ogólnodostępnych serwisach, odbiorcami danych mogą być inni użytkownicy tych serwisów. Z uwagi na to, że korzystamy z usług zewnętrznych dostawców narzędzi i usług, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, pozwalającą na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Dom Development Kraków zastrzega sobie prawo do prowadzenia konkursów oraz organizowania wydarzeń i podejmowania innych inicjatyw. O przetwarzaniu Państwa danych związanych z ich realizacją, informacje przekazywane będą w treści odrębnych dokumentów, w tym odrębnych regulaminów.

Dom Development Kraków zastrzega sobie również możliwość przedstawiania produktów i usług podmiotów trzecich. Każdorazowo po przedstawieniu oferty i podjęciu przez Klienta decyzji o chęci zakupu danego produktu lub usługi od podmiotu trzeciego, Dom Development Kraków zwraca się z prośbą o udzielenie zgody na udostępnienie danych osobowych temu podmiotowi oraz przekazuje kompleksowe informacje związane z tym procesem. Z chwilą udostepnienia, ww. podmiot trzeci staje się odbiorcą i jednocześnie odrębnym administratorem danych osobowych.

Podanie danych jest niezbędne np. do zawierania umów i wypełniania obowiązków prawnych . Państwa dane osobowe mogą być udostępniane Dom Development Kraków przez podmiot, z którym Dom Development Kraków zawarło umowę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez Dom Development Kraków przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:

  • dostęp do swoich danych osobowych,
  • usunięcie swoich danych osobowych
  • sprostowanie swoich danych osobowych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  • ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przeniesienie swoich danych osobowych.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób całkowicie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje ostatecznie pracownik Administratora.
 

Poniżej przedstawiamy Państwu klauzule informacyjne zawierające wyselekcjonowane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uzależnione od tego w jakim procesie przetwarzania Państwo uczestniczą – po zaznaczeniu procesu przetwarzania tożsamego z procesem biznesowym, w którym Państwo biorą udział, wyświetlona zostanie dedykowana Państwu klauzula informacyjna. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

- Przetwarzanie danych osobowych w zw. z realizacją zadań marketingowych - MARKETING

- Przetwarzanie danych w związku z realizacją monitoringu wizyjnego - MONITORING WIZYJNY

- Przetwarzanie danych osobowych klientów w procesie realizacji umowy zakupu lokalu - ZAKUP LOKALU I PROGRAMU WYKOŃCZENIA WNĘTRZA

- Przetwarzanie danych osobowych ze względu na konieczność komunikowania się z pełnomocnikami - KOMUNIKACJA Z PEŁNOMOCNIKAMI

- Przetwarzanie danych osobowych w procesie realizacji umów z kontrahentami tj. przetwarzanie danych osobowych, pracowników/ współpracowników/ reprezentantów naszych kontrahentów - UMOWY Z KONTRAHENTAMI – DANE PRACOWNIKÓW; WSPÓŁPRACOWNIKÓW; REPREZENTANTÓW

- Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu zakupu nieruchomości - ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

- Przetwarzanie danych osobowych w procesie obsługi recepcji - OBSŁUGA RECEPCJI

- Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją procesu budowlano-inwestycyjnego, kiedy dane osobowe pozyskiwane są ze względu na potrzebę tworzenia dokumentacji inwestycyjno-budowlanej np. protokoły i notatki ze spotkań - REALIZACJA PROCESU BUDOWLANO - INWESTYCYJNEGO

- Przetwarzanie danych osobowych w zw. z realizacją procesu rozpatrzenia oferty, która zostanie lub została złożona Dom Development, oraz dokonywania innych działań przed zawarciem umowy, np. upubliczniania zapytań ofertowych - ZAPYTANIA OFERTOWE

- Przetwarzanie danych osobowych w zw. z prowadzeniem ewidencji osób (poza pracownikami) wchodzących na teren budowy - EWIDENCJA WEJŚĆ NA TEREN BUDOWY

- Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją różnego rodzaju zgłoszeń i zapytań, przychodzących do Dom Development. Klauzula dotyczy w szczególności zapytań składanych przez Państwa do Inspektora Ochrony Danych - OBSŁUGA WPŁYWAJĄCYCH ZGŁOSZEŃ

- Przetwarzanie danych osobowych w zw. z prowadzeniem procesów rekrutacyjnych - REKRUTACJA
 

Skargi i uwagi

Zawsze jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelkie Państwa sugestie i uwagi, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych, które pozwalają nam poprawiać jakość świadczonych usług. W przypadku chęci ich wniesienia, jak również sformułowania ewentualnej skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych, prosimy o przesłanie szczegółowych informacjami dotyczących danej sprawy:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], w temacie wiadomości wpisując „DOM DEVELOPMENT KRAKÓW dane osobowe”;

b. listownie: „DOM DEVELOPMENT KRAKÓW Sp. z o.o., ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków, z dopiskiem „RODO".

Wszelkie otrzymane przez nas wiadomości zostaną poddane szczegółowej analizie.

Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.
 

Informacja o połączeniu Spółek

W dniu 8 września 2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie spółek:

  • Buma Development sp. z o.o. (KRS: 0000003000),
  • Buma Development 21 sp. z o.o. (KRS: 0000886012),
  • Buma Development 22 sp. z o.o. (KRS: 0000890067),
  • Buma Management sp. z o.o. (KRS: 0000892856)

ze spółką Dom Development Kraków sp. z o.o. (KRS: 0000952695).

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych w drodze przeniesienia całego majątku wskazanych wyżej spółek do majątku Dom Development Kraków sp. z o.o. (tzw. łączenie się przez przejęcie).

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wskutek połączenia Dom Development Kraków sp. z o.o. stała się następcą prawnym opisanych wyżej spółek, a zatem pozostaje aktualnie stroną wszystkich zawartych z Nabywcami umów rezerwacyjnych, deweloperskich oraz umów przedwstępnych sprzedaży.

W związku z powyższym wszystkie zawarte dotychczas przez Buma Development sp. z o.o., Buma Management sp. z o.o., Buma Development 21 sp. z o.o., Buma Development 22 sp. z o.o. umowy pozostają w mocy i nie wymagają aneksowania lub rozwiązania.

Wszelkie informacje związane z realizacją zawartych umów będą do Państwa przesyłane przez Dom Development Kraków sp. z o.o.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych, pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem adresów e-mail: [email protected] lub [email protected]  

Strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo

Używasz przeglądarki, która nie jest aktualna, w związku z czym strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo. Otwórz stronę w innej przeglądarce. Jeśli potrzebujesz pobrać i zainstalować wspieraną przegladarkę, linki znajdziesz tutaj:

Pamiętaj, że oprócz wyświetlania prawidłowo treści, aktualna przeglądarka zadba o Twoje bezpieczeństwo w sieci.