Na podstawie komunikatu ogłoszonego w BIP z dniem 4 stycznia 2018r. Bank Gospodarstwa Krajowego zaprzestaje przyjmowanie nowych wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, gdyż rezerwacja limitu osiągnęła poziom 100% planowanych wypłat. Przewidziany w Ustawie limit środków na wypłaty dofinansowania w 2018 roku został wyczerpany i nowe wnioski o dofinansowanie nie mogą być przyjmowane.

MDM
MDM

250 mieszkań w ofercie MDM

Program rządowy Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla młodych to program rządowy wprowadzony w 2014 roku, zaplanowany do 30 września 2018 r. W ramach tego programu państwo wesprze młode osoby udzielając im dopłaty do wkładu własnego na zakup swojego pierwszego lokum. Zgodnie z danymi analityków Państwo przez te 4,5 roku udzieli wsparcia w wysokości ok. 3,5 miliarda złotych, a środki na dopłaty w 2017 r. mogą zostać całkowicie wyczerpane już na początku wakacji tego roku. Według danych z czerwca br. do wykorzystania na ten rok pozostało 143,3 mln zł, które w optymistycznym scenariuszu starczą na 2-3 miesiące.

O dofinansowanie do zakupu mieszkania w ramach programu MdM może ubiegać się osoba, która:

 • nie posiada/nie posiadała na własność (współwłasność) innej nieruchomości mieszkaniowej (wyjątek: osoby/rodziny posiadające trójkę i/lub więcej dzieci), a także nie jest/nie była osobą ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
 • nie przekroczyła wieku 35 lat (w przypadku osób będących w związku małżeńskim pod uwagę brany jest wiek młodszej osoby; wyjątek: osoby/rodziny posiadające trójkę i/lub więcej dzieci),
 • chce zaciągnąć kredyt, którego wysokość będzie równa co najmniej 50 % ceny mieszkania, a czas, na który kredyt zostanie zaciągnięty będzie nie krótszy niż 15 lat. Kredyt musi być zaciągnięty w walucie polskiej, a nieruchomość musi się znajdować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie jest najemcą lokalu mieszkalnego i/lub nie posiada do niego lokatorskiego prawa, w przeciwnym wypadku powinna ona, w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu własności mieszkania lub jej przeniesieniu, rozwiązać umowę najmu i/lub zrzec się prawa do danego lokum,
 • jeśli beneficjent nie ma wystarczającej zdolności kredytowej umowę mogą podpisać jego zstępni: rodzice, mąż/żona, ojczym, macocha, teściowie.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości posiadanych dzieci i przedstawia się to następująco:

 • 10 % dopłaty do wkładu własnego mogą otrzymać osoby samotne i małżeństwa bez dzieci.
 • 15 % dopłaty do wkładu własnego mogą otrzymać osoby i małżeństwa wychowujące co najmniej jedno dziecko:
  • małoletnie,
  • pobierające zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • uczące się i mające nie więcej niż 25 lat. 
 • 20 % dopłaty do wkładu własnego mogą otrzymać osoby i małżeństwa wychowujące dwoje dzieci
 • ​30 % dopłaty do wkładu własnego mogą otrzymać osoby i małżeństwa wychowujące troje i więcej dzieci
 • Dodatkowe 5 % dofinansowania na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu mogą otrzymać osoby i małżeństwa, którym w ciągu 5 lat od zaciągnięcia kredytu urodzi się (lub zostanie przysposobione) trzecie i każde kolejne dziecko.
 • Dopłata jest liczona na podstawie wskaźnika wyznaczonego dla danej lokalizacji.
 • Dofinansowanie wkładu własnego wyrażone w procentach jest iloczynem średniej wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla wybranej lokalizacji oraz powierzchni użytkowej mieszkania. W przypadku, gdy powierzchnia mieszkania przekracza 50m2, na potrzeby obliczania dofinansowania przyjmuje się tę wartość graniczną.

Po nowelizacji ustawy w 2015 r. możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego na:

 • zakup mieszkania na rynku pierwotnym,
 • uzyskanie prawa własności mieszkania (lokal mieszkalny, dom jednorodzinny) na podstawie podpisanej umowy o budowę lokalu ze spółdzielnią mieszkaniową,
 • zakup nieruchomości mieszkaniowej na rynku wtórnym.
  • Cena zakupu mieszkania nie może przekroczyć kwoty będącej iloczynem powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położona jest dana nieruchomość oraz współczynnika:
   - w wysokości 1,1 - dla mieszkania nabywanego na rynku pierwotnym, w tym od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej;
   - w wysokości 0,9 - w przypadku nabycia nieruchomości z rynku wtórnego.
  • Dofinansowanie w ramach rządowego programu można otrzymać na mieszkanie o powierzchni do 75 m2 (wyjątek: do 85 m2 dla osób/rodzin posiadających trójkę i/lub więcej dzieci).
 • Dofinansowanie w przypadku osób, które rozpoczną budowę własnego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) ma postać częściowego zwrotu wysokości podatku VAT na materiały budowlane. Pozwolenie na budową (lub nadbudowę, rozbudowę, przebudowę) budynku mieszkalnego musiało być wydane po 1 stycznia 2014.
 • Powierzchnia użytkowa domu nie może przekraczać 100 m² lub 110 m² w przypadku, gdy w rodzinie jest przynajmniej troje dzieci.
 • Właściciel budynku mieszkalnego w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu, nie mógł ukończyć 36 lat, a także: nie przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, nie jest właścicielem/współwłaścicielem budynku, który obejmuje przynajmniej jeden lokal mieszkalny.
 • Zwrot podatku VAT obliczany jest na podstawie faktur, które wystawiono na osobę fizyczną od dnia wydania pozwolenia na budowę domu do 30 września 2018 r. (zarówno dla podatku 7 % i 22 %).
 • Osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim może złożyć wniosek o zwrot wydatków sama lub wspólnie z małżonkiem. Decyzja wydawana jest w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia wniosku.

Ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego rozpoczyna się od złożenia wniosku wraz z wnioskiem kredytowym w banku (lub bankach), który włączył się do programu. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 • Oświadczenie o nieposiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego, lub domu jednorodzinnego), własności/współwłasności budynku, z pisemnym dopiskiem, że ten warunek będzie spełniony również w dniu nabycia nieruchomości (warunek ten nie dotyczy osób/rodzin, które wychowują przynajmniej troje dzieci),
 • Zobowiązanie, w formie pisemnej, do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania
 • Oświadczenie o tym, że nieruchomość chcemy nabyć tylko i wyłącznie dla potrzeb mieszkaniowych.
 • W zależności od wewnętrznych procedur danego banku może być wymagane przedłożenie innych, dodatkowych dokumentów jak np. danych dot. faktycznej powierzchni użytkowej mieszkania, wyceny nieruchomości.
 • Aktualną listę banków, które przyłączyły się do programu, można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Limit przyjmowanych wniosków o kredyt z dofinansowaniem nie wyklucza przyznawania dofinansowania dla osób/rodzin, u których pojawi się trzecie i każde kolejne dziecko. Limit ten również nie ma wpływu na dofinansowanie w formie zwrotu podatku VAT na nowych zasadach oraz wniosków, w przypadku których data wypłaty dofinansowania wkładu własnego przewidziana będzie na 2017 i 2018 rok. Problem przekroczenia limitów wniosków nie dotyczy także inwestycji, których termin odbioru przewidziany jest na 2018 r. Od połowy marca br. Bank Gospodarstwa Krajowego nie przyjmuje już wniosków o dofinansowanie do wkładu własnego w ramach programu MdM, które miałoby być wypłacone w tym roku. Idąc temu naprzeciw deweloperzy starają się dopasować swoją ofertą do oczekiwań kupujących i zgodnie z tymi kryteriami ustalają harmonogram płatności za nieruchomość. Dopłata w ramach programu MdM to ostatnia rata płatności za lokum. Nabywca może więc nawet zamieszkać we własnym M zanim ta ostatnia rata zostanie zapłacona przez Bank.